Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Regulamin Sekcji

Regulamin
Problemowej Sekcji Kobiet przy Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”


Rozdział I
Nazwa, obszar działania i siedziba Sekcji
§1
Uznając potrzebę współpracy kobiet zrzeszonych w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, na rzecz realizacji celów statutowych, utworzono Problemową Sekcję Kobiet NSZZ „Solidarność” zwaną dalej Sekcją Kobiet SGiE.
                                                                                                                                                                                                                  Sekcja Kobiet SGiE działa z upoważnienia VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki i zgodnie ze statutem NSZZ „Solidarność”
§2
Sekcję Kobiet SGiE tworzą organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność’ należące do Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „ Solidarność”.
Przystąpienie do Sekcji Kobiet SGiE następuje  na podstawie uchwały nr 1/2012 VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „ Solidarność”.

Rozdział II
Postanowienia ogólne
§3
Cele działalności Problemowej Sekcji Kobiet SGiE określają postanowienia statutu NSZZ „ Solidarność”, Uchwały Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „ Solidarność”, oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
W szczególności działalność Sekcji Kobiet SGiE obejmuje:
1. Obronę interesów socjalnych i materialnych kobiet i ich rodzin.
2. Podejmowanie działań zapobiegających bezrobociu kobiet.
3. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących aktualnych problemów kobiet.
4. Podejmowanie działań zwalczających patologie społeczne.
5. Propagowanie prawidłowego modelu rodziny- rodziny partnerskiej.
6. Reprezentowanie i działanie w zakresie spraw kobiet z kobietami w organizacjach „ Industriall-Global Union  i Industriall European Trade Union.


Rozdział III
Władze Sekcji Kobiet SGiE
§4
Władzami Sekcji Kobiet SGiE są:
1. Walne Zebranie Delegatek,
2. Przewodnicząca Sekcji Kobiet i 2 Wiceprzewodniczące
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja władz trwa 4 lata

§5
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatek należy:
1. Wybór delegatek do Sekcji Krajowej Kobiet
2. Uchwalanie programu działania Sekcji Kobiet SGiE
3. Wybór Przewodniczącej Sekcji SGiE oraz Wiceprzewodniczących.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działania Sekcji Kobiet SGiE.
6. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom.


§6
Walne Zebranie Delegatek odbywa się co najmniej raz na dwa lata.
Na wniosek co najmniej 1/3 członkiń wchodzących w skład Sekcji Kobiet SGiE, Przewodnicząca Sekcji Kobiet zobowiązana jest zwołać zebranie nadzwyczajne w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącą zebrania, zwołuje go niezwłocznie Komisja Rewizyjna.
W Walnym Zebraniu delegatek biorą udział delegatki organizacji związkowych wybrane zgodnie z ordynacją wyborczą. Do ważności uchwał WZD niezbędna jest co najmniej połowa liczby delegatek. Walne Zebranie Delegatek Sekcji Kobiet SGiE podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
§7
Do kompetencji Przewodniczącej i 2 wiceprzewodniczących Sekcji Kobiet SGiE należy:
Reprezentowanie wspólnego stanowiska kobiet wobec:
1. Władz Rady SGiE
2. Władz związku
3. Władz administracji państwowej i samorządowej,
4. Organizacji politycznych i społecznych
Kierowanie bieżącą działalnością Sekcji Kobiet SGiE zgodnie z uchwałami WZD, wytycznymi rady SGiE i postanowieniami statutu.
Występowanie w roli mediatora w sprawach spornych z dyrekcją zakładów pracy, władzami administracyjnymi i innymi organizacjami oraz podejmowanie interwencji w obronie interesów kobiet.
Nawiązywanie kontaktów z innymi Sekcjami w celu wymiany doświadczeń oraz współpraca z Sekcją Krajową Kobiet.
Utrzymywanie kontaktów z kobietami UE i w Świecie, wdrażanie wspólnych inicjatyw kobiet na całym świecie.
Rozdział IV
Finansowanie Sekcji Kobiet SGiE

§8
Sekcja Kobiet SGiE finansowana będzie przez Radę Sekretariatu Górnictwa i Energetyki po podjęciu odpowiedniej uchwały.
Finansowanie Sekcji Kobiet SGiE może pochodzić również z dotacji organizacji zakładowych, zaprzyjaźnionych zagranicznych central związkowych jak również innych organizacji .

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§9
         Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatek.

§10
Zmiana regulaminu nastepuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatek podjętej większością 2/3 głosów.

Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR