Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

Notatka Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ Solidarność z posiedzenia w Wiśle

06.05.2016

NOTATKA ze spotkania w Wiśle (21-23 kwietnia 2016 r.) 

Na zaproszenie Sekcji Kobiet przy Sekretariacie KSGiE NSZZ „Solidarność” - przedstawicielek Sekcji Kobiet przy Sekretariacie KSGiE NSZZ „Solidarność”, Krajowej Sekcji Kobiet, kolegów z Sekcji Młodych KSGiE, koleżanek i kolegów pracujących m.in. w PSE S.A. Oddział w Katowicach, PGE Dystrybucja Łódź S.A., Elektrowni Kozinice (ENEA Wytwarzanie), Polskiej Grupie Górniczej (Kampania Węglowa S.A.).  

I. Część szkoleniowa spotkania obejmowała:

1) Prelekcję Pana Tomasza Sikory „ABC Zamówień publicznych”, który jest kompetentnym praktykiem, profesjonalistą w obszarze zamówień publicznych.

Pan Tomek na przykładzie zamówień sektorowych (w sektorze gospodarki energetycznej),  o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wartości zamówienia kwoty: 418 000 euro dla dostaw lub usług, 5 225 000 euro dla robót budowlanych - fachowo i bardzo interesująco, z podaniem przykładów oraz orzeczeń dotyczących zamówień publicznych omówił w szczególności:
a)  narzędzia do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem zamówień publicznych, zasady systemu udzielania zamówień,
b) przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia wraz z warunkami prawidłowego oszacowania,
c) prawidłowe sporządzanie SIWZ, podanie szczegółowych informacji na temat postępowania o zamówienie publiczne, kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty,
d) przebieg postępowania, odpowiedzi na zapytania oferentów, z zachowaniem                     zasad współżycia społecznego,
e) otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty,
f) warunki prawidłowości, ważności umowy, zawartej po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne,
g) zachowaniem „równania prawdy”:
ogłoszenie o zamówieniu publicznym = postanowienia SIWZ =umowa =faktury.

Doświadczony praktyk w swojej prelekcji podkreślał konieczność zachowania staranności, rzetelności, bezstronności i obiektywizmu w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz przestrzegania twardych wymogów proceduralnych norm ustawy Prawo zamówień publicznych.
    
2) Szkolenie instruktora Pana Przemysława z Katowic  „Samoobrona kobiet” według izraelskiej  sztuki samoobrony i walki wręcz - Krav maga.
Krav maga jako bardzo skuteczna technika samoobrony i walki węcz, odwołująca się do intuicyjnych odruchów obronnych człowieka, powstała w latach 30. XX w., korzystało z niej wojsko izraelskie.

Instruktor na spotkaniu przekazał uczestnikom zasady samoobrony oraz przeprowadził szkolenie – ćwiczenia w parach: agresor/napastnik. 
Podstawowa zasada:
1. unikać niebezpiecznych miejsc i sytuacji,
2. w sytuacji zagrożenia lub napadu możliwe szybko oddalić się z miejsca, uciekać !,
3. stając oko w oko z napastnikiem należy próbować perswazją, słowami oraz postawą (np. stojąc do niego bokiem) zniechęcić go do ataku.

Pan Przemysław w ciągu 3 godzin uczył ćwiczących jak reagować, bronić się                         w sytuacji chwytów przez napastnika za ubranie, za rękę, przed ciosami                             z przodu, zaatakowania z tyłu (m.in. należy ciężar swojego ciała przesunąć do przodu poprzez wysunięcie nogi, pociągnięcie napastnika do dołu) itp..

W celach samoobrony należy bezwzględnie uderzać w czułe miejsca napastnika:                        w okolice oczu (w oczy palcami), gardło, w strefę krocza (najlepiej kopnąć w krocze); pięścią uderzać jak młotem (nie tak jak na westernach pięścią do przodu).

Pomimo bardzo intensywnych zajęć i zmęczenia wszyscy byli zadowoleni, uśmiechnięci (także instruktor), ćwiczącym wzrosła świadomość i pewność siebie.. 

  3) Walor edukacyjny, szkoleniowy miało także dzielenie się, zarówno oficjalnie jak                 i w kuluarach przez uczestników spotkania swoimi doświadczeniami, „historiami                   z życia wziętymi”, przykładami współpracy bądź występowania o prawa i godność pracowników.
W ten sposób przekazywano sobie nie tylko prawne sposoby postępowania, ale też emocjonalne zaangażowanie i wspierające spostrzeżenia - osobiste, indywidualne.

  II. Uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele Sekcji Młodych KSGiE podejmowali tematy               w sprawie motywowania młodych ludzi do aktywności związkowej, wstępowania do NSZZ „Solidarność” oraz działania  w ramach jego struktur. W jaki sposób, jakimi metodami, inicjatywami można zachęcić młodzież do zaangażowania i czynnego udziału w działalności związkowej...
Młodzi ludzie są przyszłością związku zawodowego, a dotychczasowi liderzy mogą im przekazywać swoje bogate doświadczenie, służące pracy związkowej.

III.Dominującym tematem dyskusji na spotkaniu była rola, pozycja kobiety w pracy zawodowej, w tym związkowej oraz społecznej. Pozycja słabsza, pomimo, że kobiety niejednokrotnie wykazują się w porównaniu do mężczyzn większą pracowitością, wiedzą, umiejętnościami.

Związki zawodowe o zasięgu światowym, europejskim podkreślają, że tę niekorzystną sytuację w zakresie równości płci m.in. w dostępie do sfery publicznej (spowodowaną zaszłościami historycznymi, kulturowymi i ekonomicznymi) należy zmienić korzystając między innymi z możliwości jakie daje prawodawstwo.

W Raporcie VS/2014/0357 rekomenduje się europejskim organizacjom związkowym dążenie do równowagi liczby kobiet i mężczyzn w organach decyzyjnych związków zawodowych.

W dyskusji uczestnicy podnosili kwestie podejmowania uchwał przez związkowców                       w sprawach dotyczących kobiet, gdy przewagę liczebną mają mężczyźni, struktur związkowych, w których znajdują się tylko mężczyźni ..  

Sekcja Kobiet przy Sekretariacie KSGiE NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Pani Teresy Szkutnik podjęła stanowisko (w załączeniu) w sprawie postulowania zmian                     w Statucie NSZZ „Solidarność”  w  zakresie ustalenia liczby reprezentacji  kobiet, parytetu składu organów decyzyjnych NSZZ „Solidarność”.

Jolanta Kamińska
Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ „Solidarność
                                                                                                           Elżbieta Bielecka 
                                                                                         Regionalna Sekcja Kobiet Ziemia Łódzka
                                                                                                          NSZZ „Solidarność”

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR