Solidarność
Kobieca solidarność potrafi wiele zdziałać

Informacje

Uchwała Komitetu Wykonawczego IndustriAll Global Union w sprawie molestowania i przemocy względem kobiet

09.11.2017

Uchwała Komitetu Wykonawczego w sprawie
molestowania i przemocy  względem kobiet

Przemoc oparta na płciach dotyka przede wszystkim kobiety i ma poważny wpływ na kobiety pracujące,  żyjące  na całym świecie, a najczęściej opisywaną formą jest molestowanie seksualne. Przemoc wobec kobiety to pogwałcenie praw człowieka. Stanowi przeszkodę dla równości płci. Przemoc  względem kobiet w pracy jest podstawowym problemem związkowym, mającym wpływ na prawa pracownicze, bezpieczeństwo, zdrowie i godność.

Wszystkie formy przemocy wobec kobiet są niedopuszczalne!


Ważne jest zatem, aby MOP przyjęła kompleksową konwencję, uzupełnioną o zalecenie, z silnym naciskiem na zapobieganie, rozwiązywanie i usuwanie problematyki przemocy opartej na różnicach płciowych w świecie pracy. Związki zawodowe ponoszą główną odpowiedzialność za działania na rzecz wyeliminowania przemocy względem kobiet, w tym poprzez edukację swoich członków i szerszej społeczności, rzecznictwo i układy zbiorowe.


Dlatego Komitet Wykonawczy:


Popiera i wspiera kampanie Industriall, aby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet w
Sektorach IndustriALL;


Przyjmuje zobowiązanie IndustriALL Global Union "Przemoc i szykany wobec kobiet: NIE
W NASZYM MIEJSCU PRACY, NIE W NASZYM ZWIĄZKU ZAWODOWYM";

Wzywa wszystkie organizacje IndustriALL do złożenia obietnicy w celu wykazania swojego zaangażowania w zwalczanie przemocy względem  kobiet i podejmowanie działań w celu wypełnienia tych  zobowiązań;


Zachęca organizacje  stowarzyszone do wspierania i udziału w globalnej kampanii prowadzonej przez MKZZ  dla przyjęcia silnego standardu pracy MOP dotyczącego przemocy ze względu na płeć w świecie pracy;


Wzywa wszystkich afiliantów  IndustriALL do podjęcia działań i zmobilizowania się w dniu 25 listopada,  w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Zobowiązanie IndustriALL


Przemoc i szykany wobec kobiet:
NIE W NASZYM MIEJSCU PRACY, NIE W NASZYM ZWIĄZKU!


Przemoc poważnie wpływa na życie kobiet pracujących na całym świecie, a  molestowanie seksualne
to  najczęściej zgłaszana forma. Przemoc wobec kobiet stanowi pogwałcenie praw człowieka.
To jest przeszkoda na drodze do równości płci. Przemoc wobec kobiet w miejscu pracy jest podstawową kwestią związkową  wpływającą na prawa pracowników, bezpieczeństwo, zdrowie i godność.

Wszystkie formy przemocy wobec kobiet są niedopuszczalne!

 

Nasz związek deklaruje:
• Zajęcie stanowiska publicznego przeciwko wszelkim formom przemocy i nękania kobiet i
potępia wszelkie postawy i działania, które utrwalają seksizm i przemoc
• Zajęcie się kwestią priorytetowo w naszym związku i przydzielenie niezbędnych środków
działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie tego naruszania praw kobiet
• Wspieranie kultury szacunku dla kobiet w naszym związku poprzez podnoszenie świadomości naszych członków, personelu i urzędników oraz edukację na temat znaczenia likwidacji
przemocy i nękania w miejscu pracy i w naszym związku
• Zachęcać naszych członków do aktywnego zajęcia stanowiska przeciwko przemocy i nękaniu
wobec kobiet, zwłaszcza w ich własnych miejscach pracy
• Organizowanie kampanii mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet
• Żądać od rządów uchwalania i egzekwowania prawa chroniącego kobiety przed przemocą
• Żądać od pracodawców opracowania polityki przeciwko wszelkim formom przemocy i nękania
w pracy i promowanie świadomości wśród swoich pracowników na temat niszczących skutków
przemocy wobec kobiet i znaczenia jej wykorzenienia
• Wymagać od pracodawców opracowania konkretnych polityk i procedur w celu zapobiegania i
zwalczać wszelkie formy przemocy wobec kobiet w ich biurach i łańcuchach dostaw, oraz
ustanowienie bezpiecznych procedur, na które kobiety mogą się powołać, jeśli zostaną zaatakowane lub zaatakowane w pracy
• Uwzględnienie w naszym życiu żądań wykorzenienia przemocy i nękania kobiet w układach
zbiorowych.

‹  Powrót do listy
Copyright ©2015  SOLIDARNOŚĆ
Sekcja kobiet przy sekretariacie górnictwa i energetyki
Projekt i wykonanie:  ASPAR